POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111

Javni natječaji

06.03.2018.  

Poziv na testiranje i razgovor s kandidatima za premještaj

 

Povjerenstvo za odabir kandidata za premještaj (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) u Policijskoj upravi međimurskoj imenovano Odlukom ministra unutarnjih poslova broj: 511-01-157-74012/6-13 od 20. studenog 2013. godine, provodi temeljem članka 70. stavka 3. Zakona o policiji («Narodne novine» broj: 34/2011, 130/2012, 89/2014, 151/2014, 33/2015, 121/2016), a  u svezi s člankom 8. Pravilnika o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj («Narodne novine» broj: 113/2012), postupak odabira kandidata za premještaj, nakon objave popisa slobodnih radnih mjesta policijskih službenika u Policijskoj upravi međimurskoj, koji je objavljen na portalu Ministarstva unutarnjih poslova dana 09. veljače 2018. godine.

Testiranje tjelesnih i motoričkih sposobnosti za kandidate za premještaj na radna mjesta u Interventnoj jedinici policije, koji ispunjavaju formalne uvjete iz popisa slobodnih radnih mjesta policijskih službenika, održat će se u prostorijama Policijske uprave međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7 (sportska dvorana), dana 15. ožujka 2018. godine u 8,00 sati. Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju tjelesnih i motoričkih sposobnosti, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova održat će se istog dana u prostorijama Policijske uprave međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, a o terminu razgovora će biti obaviješteni putem telefona.

Testiranje tjelesnih i motoričkih sposobnosti za rad u Interventnoj jedinici policije provodit će osposobljeni policijski službenici te jedinice, te će rezultate bodovati od 0 – 10, kako bi se nakon razgovora s kandidatima mogla utvrditi konačna rang lista. Na testiranje tjelesnih i motoričkih sposobnosti potrebno je ponijeti sportsku opremu i kimono (tko posjeduje). Kandidati su obvezni po dolasku na testiranje kod sebe imati osobni identifikacijski dokument sa slikom.

Razgovor s kandidatima za premještaj na ostala slobodna radna mjesta u ustrojstvenim jedinicama PU međimurske, a koje nije bilo potrebno uputiti na testiranje tjelesnih i motoričkih sposobnosti održat će se prema utvrđenom redoslijedu dana 15. ožujka 2018. godine16. ožujka 2018. godine, u Policijskoj upravi međimurskoj, Čakovcu, Jakova Gotovca 7, a o terminu razgovora (intervjua) svaki kandidat bit će obaviješten telefonskim putem. Kandidati su obvezni po dolasku na razgovor kod sebe imati osobni identifikacijski dokument sa slikom.

Razgovor s kandidatima iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske biti će obavljen dana 15. ožujka 2018. godine, s početkom u 10,00 sati, putem video linka.

Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati koji ne pristupe testiranju i razgovoru (intervjuu) ne smatraju se kandidatima za popunu radnih mjesta policijskih službenika.

27.11.2017. 

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, br. 106 od 31. listopada 2017. godine za prijam u državnu službu u  Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku 

 o b j a v l j u j e

                                                         

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

 

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku za slijedeća radna mjesta:                              

 1. Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove: upravni referent - 2 izvršitelja,
 2. Policijska postaja Mursko Središće: upravni referent –  2 izvršitelja, 
 3. Policijska postaja Štrigova - administrativni referent za evidencije –  1 izvršitelj. 

koje će se održati u utorak, 5. prosinca 2017. godine , u Policijskoj upravi međimurskoj, Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec. 

Ispunjavaju li uvjete iz javnog natječaja, vrijeme testiranja, te  radna mjesta za koja će biti testirani kandidati/kinje mogu saznati klikom OVDJE.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte. 

  

PRAVILA TESTIRANJA  

1. Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju. 

2. Svaki kandidat /kinja pozvan na testiranje dužan je ponijeti pribor za pisanje.

3. Sukladno Uredbi, testiranje se provodi u jednoj fazi, budući da za ova radna mjesta nije propisana druga faza testiranja.Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.  

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, PU međimurska, www.medjimurska.policija.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.  

4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja,
 • ukoliko pojedini kandidat /kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

5. Sukladno čl. 14 Uredbe na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

S obzirom da se traži veći broj izvršitelja za radna mjesta pod red. brojem 1. i 2. na razgovor će biti upućeno 12 kandidata koji su zadovoljili na testiranju. Kandidati koji dijele 12. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na razgovor.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad  u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.             

Rezultati razgovora(intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova. 

Razgovori (intervju) sa kandidatima obavit će se u četvrtak, 7. prosinca 2017. godine. O vremenu održavanja intervjua kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni putem telefona.

 

____________________________________________________________________________________

31.10.2017.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/2017), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

 

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA

Odjel za upravne poslove,

 • upravni referent – 2 izvršitelja.

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

2. POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE

 • upravni referent – 2 izvršitelja.

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

3. POLICIJSKA POSTAJA ŠTRIGOVA

 • administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje, objavit će se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, PU međimurska, www.medjimurska.policija.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, PU međimurske www.medjimurska.policija.hr

 

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske,www.medjimurska.policija.hr

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslik svjedodžbe,
 • dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice ili elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja)
 • za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje ili potvrda poslodavca, ugovor o radu na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
 • ispravu o položenome državnom stručnom ispitu.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec, s naznakom: »Za javni natječaj«.

Prijave se šalju poštom ili se podnose neposredno.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, PU međimurska, www.medjimurska.policija.hr

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

 

 

PRILOG JAVNOM NATJEČAJU 

Objava opisa poslova radnog mjesta za koje će se vršiti testiranje, pravni izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017)

OPISI POSLOVA RADNIH MJESTA IZ JAVNOG NATJEČAJA, PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Odjel za upravne poslove - upravni referent

2. Policijska postaja Mursko Središće -  upravni referent

Opis poslova: Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta i određivanja MBG-a, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, odjave osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo, ažurira podatke u službenim evidencijama koje se povodom obavljanja navedenih poslova vode na informacijskom sustavu MUP-a, izdaje uvjerenja o podacima iz službenih evidencija. 

Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih  listova za držanje, držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja, potvrda o prijavljenom oružju, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem;

Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja, produljenja i zamjene vozačkih dozvola, registracije vozila;  odjave vozila; promjene vlasnika vozila, tehničkog stanja vozila, provodi postupak izvršenja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom; izdaje nalog za utiskivanje broja šasije; izdaje izvozne i pokusne pločice, vodi evidencije vozača i vozačkih dozvola, registracije cestovnih vozila, izdanih izvoznih pločica i pokusnih i prenosivih pločica, evidentira zabrane otuđenja i ovrhe za vozila po nalogu suda i FINA-e, dostavlja podatke iz evidencije na traženje pravosudnih i prekršajnih tijela, te po članku 18. Ovršnog zakona; obavlja poslove vođenja dosjea vozila, ustrojava ih, obrađuje, nadopunjuje podacima o nastalim promjenama, arhivira dosjee te obavlja sve druge poslove vezane za vozila.

Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi odobrenja za privremeni boravak, odobrenja stalnog boravka, izdavanja radne odnosno poslovne dozvole, izdavanja putnih isprava za strance, izdavanja osobnih iskaznica za stranca, produženja putne vize, prijave i odjava boravišta i prebivališta, odnosno prijava promjene adrese stranaca, izdaje potvrde o izvršenim prijavama i o prijavi rada bez radne odnosno poslovne dozvole.

Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi zahtjeva za stjecanje, prestanak i utvrđivanje  hrvatskog državljanstva.

Obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br: 47/09)
 • Zakon o prebivalištu (Narodne novine, br: 144/12, 158/13),
 • Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine, br: 62/15),
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)

 

3. Policijska postaja Štrigovaadministrativni referent za evidencije

 Opis poslova: Vodi urudžbeni zapisnik i druge evidencije u okviru policijske postaje (jedinice); unosi podatke u sustav AOP-a.

 Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br: 47/09)
 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br: 7/2009)

  

PLAĆA RADNIH MJESTA

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/2015) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br. 40/2009).

Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr

  

TESTIRANJE KANDIDATA

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

 

14.9.2015.

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, objavljenog u «Narodnim novinama» broj  78 od  17. srpnja 2015. godine te na web stranicama Policijske uprave međimurske i Ministarstva uprave, izvješćuje da će se razgovori (intervjui) s kandidatima / kandidatkinjama koji su zadovoljili na testiranju za radna mjesta 1a) viši upravni referent u Službi zajedničkih i upravnih poslova, Odjelu za upravne poslove, 1b) upravni referent u Službi zajedničkih i upravnih poslova, Odjelu za upravne poslove i 2a) viši upravni referent  u Policijskoj postaji Mursko Središće, održati dana 15.9.2015. godine (utorak) u zgradi Policijske uprave međimurske, Jakova Gotovca 7 u Čakovcu, počevši od 8,00 sati.

Rezultate testiranja i obavijest o terminu razgovora kandidati / kandidatkinje koji su prošli pismeno testiranje mogu doznati klikom OVDJE.

___________________________________________________

4.9.2015.

Komisija za provedbu javnog natječaja  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  službenika  u Policijsku upravu međimursku,  a koji je objavljen u «Narodnim novinama» broj  78 od  17. srpnja 2015. godine, na web stranicama Policijske uprave međimurske i Ministarstva uprave, ovim putem upućuje:

 POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

 

Testiranje kandidata sastoji se od:

 • provjere poznavanja  osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pismeni  test
 • provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima – pismeni test, i
 • razgovora (intervjua)  s Komisijom za provedbu  javnog natječaja.

Pismeno testiranje kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja koji je objavljen u «Narodnim novinama» broj  78 od  17. srpnja 2015. godine i na web stranicama Policijske uprave međimurske i Ministarstva uprave, održati će se dana 11. rujna 2015. godine

za radna mjesta:

1 a) viši upravni referent u Službi zajedničkih i upravnih poslova, Odjelu za upravne poslove

2. a) viši upravni referent  u Policijskoj postaji Mursko Središće

u 7.30 sati

 

za radno mjesto:

1 b) upravni referent u Službi zajedničkih i upravnih poslova, Odjelu za upravne poslove 

u 8.30 sati

u Policijskoj upravi međimurskoj u Čakovcu, Jakova Gotovca 7.

 

Po dolasku radi provjere znanja, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati/kandidatkinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti kandidati/kandidatkinje se ne smiju služiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele.

Pravni izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave međimurske, kao prilog javnom natječaju.

Svaki kandidat/kandidatkinja pozvan/a na testiranje dužan/a je ponijeti pribor za pisanje (kemijska olovka plave boje).

Svi kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju formalne uvjete biti će i telefonski izviješteni o mjestu i vremenu testiranja.

Za  kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Kandidati/kandidatkinje koji/e zadovolje na provjeri znanja, odnosno ostvare najmanje 5 bodova iz testa provjere osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske  i najmanje 5 bodova iz testa provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, pristupit će razgovoru  (intervju) s Komisijom.

Razgovor (intervju) s kandidatima / kandidatkinjama koji su zadovoljili na provjeri znanja obavljati će se 15. rujna 2015. godine, s početkom od 8.00 sati, u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi međimurskoj, u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kandidatkinjama utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Smatrat će se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.

 

________________________________________________________________________________________________

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013, 01/2015), članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012), te dopune Plana prijma u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu, klasa: 112-01/15-01/3, urbroj: 515-04-01-02/4-15-84 od 7. svibnja 2015. godine (Narodne novine br. 52/2015), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE

1. a) viši upravni referent – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine, područje društvenih znanosti,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.

b) upravni referent – 2 izvršitelja.

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.

 

Policijska postaja Mursko Središće

2. a) viši upravni referent – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine – područje društvenih znanosti,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada, ako budu ocijenjeni ocjenom »zadovoljava«.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 19/2013, 33/2013, 148/2013 i 92/2014), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/1992, 77/1992, 27/19993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/2013 i 152/2014) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja, odnosno iz kojeg područja će se provoditi testiranje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje navedeni su na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova medjimurska.policija.hr

Na istoj web-stranici objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i slovo, te naziv radnog mjesta za koje se natječu.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave međimurske medjimurska.policija.hr.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. diplomu/svjedodžbu
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 4. za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju uvjerenje ili potvrda poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima,
 5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerenu presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 6. ispravu o položenome državnom stručnom ispitu,
 7. neovjeren preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, 40000 Čakovec, Jakova Gotovca 7, s naznakom: "Za javni natječaj".

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi nesmatranja kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po natječaju.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj 78/15 od 17.07.2015. godine, a možete mu pristupiti ako kliknete ovdje 

 

 

 PRILOG  JAVNOM  NATJEČAJU

 

Objava opisa poslova radnih mjesta za koje će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012).

OPISI POSLOVA RADNIH MJESTA IZ JAVNOG NATJEČAJA I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove

1 a) viši upravni referent

Vodi upravni postupak u složenijim predmetima iz područja prebivališta i boravišta,  osobnih iskaznica i putnih isprava, registracije vozila i vozačkih dozvola, nabave, registracije i oduzimanja  oružja, hrvatskog državljanstva, reguliranja boravka i rada stranaca.

b) upravni referent

Obavlja poslove i vodi upravni postupak iz područja prebivališta i boravišta,izdavanja osobnih iskaznica i putnih isprava, registracije vozila i vozačkih dozvola, nabavke oružja,hrvatskog državljanstva,reguliranja boravka stranaca. Izdaje uvjerenja iz službenih evidencija.

Policijska postaja Mursko Središće 

2 a) viši upravni referent

Vodi upravni postupak u složenijim predmetima iz područja prebivališta i boravišta,  osobnih iskaznica i putnih isprava, registracije vozila i vozačkih dozvola, nabave, registracije i oduzimanja  oružja, hrvatskog državljanstva, reguliranja boravka i rada stranaca.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje za sva radna mjesta:

 • Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, br: 85/2010 - pročišćeni tekst, 5/2014)

Pravni  izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto 1a) i 2a):

 • Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine, br: 62/2015),
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br: 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014, 64/2015),
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br: 47/2009)

 Pravni izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto1b):

 • Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine, br: 62/2015),
 • Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine, br: 7719/99, 33/2002, 48/2005, 74/2009, 154/2014),
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br: 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014, 64/2015),

 

PLAĆA RADNOG MJESTA

Plaća radnog mjesta državnog službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002,17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013 i 25/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/2009).

Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina,  http://www.nn.hr/

 

TESTIRANJE KANDIDATA

Testiranje službenika sastoji se od pisanog dijela u kojem službenici odgovaraju na postavljena pitanja i razgovora (intervjua).